ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಕಿದೆ ಇಲ್ಲದ ದೇವರ…. ಒ೦ದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿ೦ದೆ ದೇವರು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿರುವನು, ಹೇಗಿರುವನು ಅ೦ತ ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದೆ.ಆದರೆ ಸ೦ತೋಷದ ಅಥವ ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿಷಯ ಅ೦ದರೆ ಅದೇ ಪ್ರಷ್ನೆಗೆ ಇ೦ದು ನನ್ನ ಬಳಿ ತೃಪ್ತಿಕರ ಉತ್ತರ ಇದೆ. ಈ ಉತ್ತರ ಕ೦ಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯಾಸ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಮು೦ದುವರಿಯುವುದಕ್ಕಿ೦ತ ಮು೦ಚೆ ಉತ್ತರ ಕ೦ಡುಕೊಳ್ಳಲು ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಜನರು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗು ಜಾಗಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೊ೦ದು ವಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅದ್ಭುತ ರೋಮಾ೦ಚಕಾರಿ ಪಯಣ ಆಗಿತ್ತು/ಆಗಿದೆ. ನನ್ನ…

India- Verdict

(The Article is compiled by Dr. Sanjay Sharma Dr. Sanjay is a Medical doctor who is currently pursuing his post doctoral studies at IIM- Bangalore) The nation needs a strong government and a strong and responsible opposition. The only parties that can play this role today (until another force emerges) is Congress and BJP. The…

ನಿಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತಾ?

“Kannada Barutha?- My most popular article now being translated into Kannada, writer in Kannada- ShivKumar” July 3, 2008 – 3:00pm – ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಲೇಖನದ ಮೂಲ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ನಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಪರಭಾಷೆಯವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಥವಾ ಕನ್ನಡ ತಾಯಿನುಡಿಯಾದರೂ ಇಂಗ್ಲೀಶ್ ನಲ್ಲಿಯೇ ಓದಬಯಸುವವರಿಗೆಂದೇ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬ ಇ-ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಯಾರು ಬರೆದಿರುವುದು ಎಂದು ತಿಳೀದಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರಲಿ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕನ್ನಡ…

UPA Returns- Singh is King

The biggest electoral results unfolded on Saturday morning with India’s verdict flowing out, As the clock ticked 10.00 A.M the United Progressive Alliance led by Indian National congress under the leadership of Mrs. Sonia Gandhi and Dr. Manmohan singh ran ahead of National democratic alliance. The Numbers raced ahead as Congress started to shine amidst…

U R d BEST JUDGE

Wonder how it all came along and wonder how you are in this current position, the identity that you have or the perception that you have created about yourself among others. If you give it a realistic thought you will realize that your life, like it or not, is shaped more so by the people…